Monday, March 20, 2023
HomeHuman rightsپایان مشروط اعتصاب غذای کادر رهبری یئنی گاموح

پایان مشروط اعتصاب غذای کادر رهبری یئنی گاموح

Author

Date

Category

ملت بزرگ آذربایجان! 

فعالین راه آزادی٬ حقوق بشر٬ دموکراسی و صلح!
چنانکه میدانید٬ ما بخاطر فعالیت علنی و مدنی خود در راه احقاق حقوق ابتدایی ترین حقوق انسانی- ملی تورکان آذربایجان جنوبی به حبسهای طویل المدت محکوم شده ایم. در اعتراض به این احکام ناعادلانه، غیرقانونی و سیاسی و خواست برگزاری یک دادگاه مستقل و علنی که بتوانیم در آن از مطالبات برحق ملت آذربایجان و فعالیتهای قانونی خودمان دفاع کنیم٬ تا به امروز در اعتصاب غذا بوده ایم. در مقابل بدون آنکه جوابی به این خواست برحق و قانونی خود دریافت کنیم٬ از تبریز به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدیم.
علیرغم تصمیم اولیه ما مبنی برای ادامه اعتصاب نا محدود٬ در روزهای اخیر٬ شخصیتهای مستقل و تشکلهای عدالتخواه زیادی٬ ضمن حمایت از این اعتراض برحق ما٬ خواهان توقف اعتصاب غذا شده اند. ما با نثار سپاس بیدریغ خود از همه این کسانی که در طی این روزها از ما حمایت کرده اند مخصوصا دوستان همسنگری که در حمایت از ما دست اعتصاب غذا در دیگر زندانها زده اند، پیشکسوتان جنبش ملی آذربایجان جنوبی٬ فعالین ملی بیشمار٬ گروههای سیاسی متعدد٬ شخصیتهای معروف دینی٬ احزاب سیاسی -ملی و نمایندگان پارلمان آذربایجان شمالی٬ تشکلهای فعال حقوق بشری٬ نمایندگان دیگر ملتهای ساکن ایران از ما حمایت کرده اند و با توجه به تقاضای صمیمانه آنان برای پایان دادن به اعتصاب غذای خود٬ فعلا بطور موقتی در تاریخ (۲۰۱٣-٨-۹/ ۱٣۹۲-۰۵-۱٨) مصادف با عید فطر به اعتصاب غذای خود پایان میدهیم و از برداران گرامی مان٬ عزیز پورولی و عبدالله صدوقی تقاضا میکنیم که اعتصاب غذای حمایتی خودشان را متوقف کنند. لازم به ذکر است که تصمیم بعدی ما برای شروع مجدد اعتصاب غذا موکول به حکم نهایی دادگاه خواهد بود.

مبارزین گرامی راه حق و عدالت!
همصدا شدن شما با ما و منعکس کردن افکار دموکراتیک و انسانی ما در دنیا٬ حمایت و همدردی شما٬ ایمان ما را به راهمان بازهم محکمتر کرد. ما معتقدیم که ما با تعامل و اتحاد با هم در ساختن جامعه ای دمکراتیک و عاری از نژادپرستی و تبعیض در منطقه موفق خواهیم بود. و اگر فعالیتها و حتی فدای جان ما این نبرد را تسریع کند، خوشا به سعادت ما و ما در این راه آماده ایم.

راه ما حق است و پیروزی از آن ماست

دبیر کل و کمیته مرکزی یئنی گاموح
زندان رجایی شهر کرج
۱٨ مردادماه ۱٣۹۲ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments